logo francuski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    0 / 5
Liczba głosów:    0
 

Zasady rekrutacji na filologię romańską w kilku największych miastach Polski - informator dla maturzystów

Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia - Limit miejsc 40

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język polski– poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 10%
Matematyka – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 10%
Język obcy nowożytny lub język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 10%
Język francuski - poziom rozszerzony (x 1) waga: 70%

Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Kraków - Uniwersytet Jagielloński
Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe.

W rekrutacji są brane pod uwagę następujące przedmioty:
Grupa 1
Język angielski – waga 1
Język francuski - waga 1
Język hiszpański - waga 1
Język łaciński i kultura antyczna - waga 2
Język niemiecki - waga 1
Język polski - waga 1
Język rosyjski - waga 1
Język włoski - waga 1

Wynik kwalifikacji jest wartością z przedziału 0–100 punktów obliczaną jako suma ważona 2 wyników przedmiotowych, z odpowiadającymi im wagami, wybranych w liczbie:
2 przedmioty z grupy 1

Waga jest podzielona przez 3 – sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę. Jeśli kandydat uzyskał wyniki z większej, niż wskazana w danej grupie, liczby przedmiotów kwalifikacyjnych, do wyliczenia sumy ważonej wybrane zostaną wyniki dla niego najkorzystniejsze.
Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdańsk - Uniwersytet Gdański

Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język polski – waga 0,2
Język francuski – waga 0,4
Drugi język obcy nowożytny - waga 0,4

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski
Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Filologia francuska
1) Kandydaci legitymujący się znajomością j. francuskiego zdają egzamin.
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna w j. francuskim z egzaminatorem (15-20 min).
Zakres materiału: różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi na temat człowieka (dane personalne, wygląd, cechy charakteru, uczucia i emocje), domu, szkoły, pracy, życia rodzinnego i towarzyskiego, kultury, zdrowia, nauki i techniki, państwa i społeczeństwa, elementów wiedzy o literaturze i kulturze Francji na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

2) Kandydaci do grupy początkującej
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim obejmująca elementy wiedzy o kulturze i literaturze Francji jak również elementy wiedzy o literaturze i języku polskim z zakresu programu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Maksymalna liczba punktów za przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną - 100.
Minimalna liczba punktów oznaczająca zdanie egzaminu (próg punktowy) – 60.
Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej w ramach określonych limitów.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Jeden język obcy - w zależności od wybieranej specjalności,
Specjalność nauczycielska: francuski, włoski, hiszpański
Specjalność nienauczycielska - dowolny język obcy nowożytny
Język polski

Więcej znajdziecie na stronie UMCS.

Poznań - Uniwersytet Adama Mickiewicza
Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Na maturze należy zdać:
Język polski – poziom podstawowy (waga: 0,1) lub rozszerzony (waga: 0,3)
Język obcy nowożytny (pisemny) – poziom rozszerzony (waga: 0,3)
Język obcy nowożytny (ustny) – poziom rozszerzony (waga: 0,3)

Jeżeli kandydat zdaje język francuski jako język obcy nowożytny wagi wynoszą dla egzaminu pisemnego 0,4, a dla ustnego 0,3.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Więcej znajdziecie na stronie UAM.


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo